Tykkelse: 1,4 mm
Slidlag: 0,15 mm
Klinkestr.: 50 x 50 cm
Bredde 400 cm


Kalahari
kalahari-599